Jump to the main content block

國立體育大學-學生事務處

Welcome to ePage demo site

Category List

Home > 諮商輔導暨校友服務中心 > 資源教室 > 學生人數統計

學生人數統計

image

歷年身心障礙學生(含在職生)人數統計表

 

 

學年度

聽覺障礙

視覺障礙

肢體障礙

其他類別

總計

101

11

9

1

12(精神障礙、自閉症、多重障礙、學習障礙)

33

100

11

6

2

11(精神障礙、多重障礙、學習障礙)

30

99

12

6

4

7(精神障礙、多重障礙、學習障礙)

29

98

11

5

3

6(精神障礙、多重障礙、學習障礙)

25

97

6

2

3

2(多重障礙、學習障礙)

13

96

5

1

2

3(精神障礙、多重障礙、學習障礙)

11

95

5

0

1

4(自閉症、精神障礙、多重障礙、學習障礙)

10

94

4

0

0

2(自閉症、精神障礙)

4