Jump to the main content block

國立體育大學-學生事務處

Welcome to ePage demo site

Category List

Home > 課外活動指導組 > 學生社團 > 社團相關表格下載

社團相關表格下載

社團成立

1、成立社團申請表 2、社團負責人基本資料卡
3、社團連署表 4、社團指導老師基本資料表
5、社團組織章程草案(範例)

社團運作

1、社團幹部名冊 2、社團社員名冊
3、社團行事曆

社團活動辦理

1、社團活動成果報告書 2、填寫範例
3、社團請購單 4、社團請款憑證黏貼用紙

社團交接

1、一般社團改選

2、學會改選

        社團資料異動

    

1、社團異動(停社)申請表

2、社團幹部異動申請表  

                                                                                       社團開立郵局帳戶

1.開戶證明書 2.開立帳戶用會議紀錄格式 3.更換印鑑證明書