Jump to the main content block

國立體育大學-學生事務處

Welcome to ePage demo site

Category List

Recent

Loading...

Home > 課外活動指導組

【公告】25週年校慶傑出學生

類          別

姓          名

系          所

服 務 傑 出 獎

劉    佳   

體    研   

"

洪    岳   

競 技 教

"

葉    訓   

運    科   

"

許    方   

國    際   

"

歐    惠    薰

陸    上   

"

陳    誼   

球    類   

"

               

技    擊   

"

洪    啟   

體    推   

"

洪    千   

體    推   

"

梁         

運    保   

"

吳    佳   

產    經   

"

宋    少   

適    體   

運 動 傑 出 獎

曾    櫟   

技 教 練

 "

郭    婞     

陸    上     

 "

林    佳   

陸    上     

 "

姚    宣   

球    類     

 "

李    凱   

技    擊     

 "

黃    媺   

體    推   

 "

羅    聖   

適    體   

學 術 傑 出 獎

許    雅   

體    研     

" 

王    俊     

競 技 教 練  

" 

林    佳   

運    科     

" 

陳    哲   

體    推     

品 行 傑 出 獎

賴    欣   

適    體   

Click Num  
Forward to friend
Please input CAPTCHA